Štatút súťaže_„Veľká súťaž k MDD_ Snehulienka na ľade“ | TICKETPORTAL vstupenky na dosah - divadlo, hudba, koncert, festival, muzikál, šport
|
0
Váš nákupný košík je prázdny

Ak máte účet prihláste sa.

Hľadaj
Teraz
Tyzden
Mesiac
3 mesiace
Rok
>>  ÚVODNÁ STRÁNKA>>  TLAČOVÉ SPRÁVY>>  Štatút súťaže_„Veľká súťaž k MDD_ Snehulienka na ľade“

Štatút súťaže_„Veľká súťaž k MDD_ Snehulienka na ľade“

Pridané : 06.06.2019 15:46

Štatút súťaže

Tento štatút (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky a pravidlá súťaže s názvom

Veľká súťaž k MDD_ Snehulienka na ľade“

prebiehajúcej na: webovej stránke www.ticketportal.sk, Facebook, magazín Radar, www.sdetmi.com (ďalej len „Súťaž“) a je jediným záväzným dokumentom upravujúcim Súťaž. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.

Organizátor Súťaže

Organizátorom Súťaže je spoločnosť:

Ticketportal SK, s.r.o.

Karadžičova 14, 821 08 Bratislava

IČO: 35 850 698

DIČ: 2020289172

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 28073/B

Článok II.

Trvanie Súťaže

 1. Súťaž sa uskutoční v období od 1.6. – 31.8.2019 vrátane (ďalej len „Doba trvania Súťaže“).

 2. Súťaž bude ukončená vyžrebovaním výhercov Súťaže dňa 2.9.2019 (ďalej len „Deň žrebovania“).

Článok III.

Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť dieťa vo veku od 3 do 12 rokov (ďalej len „Stránka“), a to po splnení všetkých podmienok účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu.

Článok IV.

Podmienky účasti v Súťaži a pravidlá Súťaže

 1. Podmienkou účasti v Súťaži je zaslanie kresby rozprávkovej postavičky Snehulienka emailom alebo poštou.

 2. Organizátor Súťaže nehradí Účastníkovi žiadne náklady, ktoré Účastníkovi vzniknú v súvislosti s jeho účasťou na Súťaži, resp. výhrou v Súťaži.

Článok V.

Žrebovanie, kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhier

 1. Výherca Súťaže (ďalej len „Výherca“) bude vyžrebovaný osobou poverenou Organizátorom Súťaže náhodným žrebovaním z Účastníkov, pričom podkladom pre žrebovanie budú výlučne kresby jednotlivých Účastníkov zaslané poštou či emailom, ktorý zanechajú na seba spätný kontakt.

 2. Celkovo prebehne 1 (jedno) žrebovanie.

 3. Osoba poverená Organizátorom Súťaže vyžrebuje v Deň žrebovania 4 (štyroch) Výhercov, ktorí získajú výhru uvedenú v čl. VI. ods. 1 tohto Štatútu.

 4. Informácie o výsledkoch žrebovania budú uverejnené do 3 (troch) pracovných dní od žrebovania na webovej stránke https://www.facebook.com/ticketportal/. Organizátor Súťaže uverejní Výhercov Súťaže pod ich krstnými menami.

 5. Následne budú Výhercovia osobou poverenou Organizátorom Súťaže jednotlivo kontaktovaní a oboznámení s ďalším postupom pri prevzatí výhry.

 6. Za účelom odovzdania výhry je Výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť.

 7. Výherca stráca nárok na výhru, ak

 1. sa Organizátor Súťaže nebude vedieť skontaktovať s Výhercom na základe údajov, ktoré poskytol v liste alebo emaile;

 2. Výherca výhru odmietne;

 3. sa Výherca vzdá výhry;

 4. mu z iných dôvodov nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmto Štatútom.

 1. V prípade, že Výherca stratí nárok na výhru podľa čl. V. ods. 7 tohto Štatútu, Organizátor Súťaže uskutoční žrebovanie ešte raz. V prípade, ak aj nový Výherca stratí nárok na výhru, Organizátor Súťaže je oprávnený určiť ďalšie nakladanie s výhrou.

 2. Výhra bude zaslaná Výhercovi kuriérom/doporučenou poštou na korešpondenčnú adresu, ktorú Organizátorovi Súťaže oznámil po jeho kontaktovaní podľa čl. V. ods. 5 tohto Štatútu.

 3. Organizátor Súťaže odošle výhru Výhercovi najneskôr do 30 (tridsiatich) dní.

 4. Organizátor Súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry Výhercovi, ak bolo spôsobené dôvodmi na strane Výhercu.

 5. Organizátor Súťaže má právo výhru v Súťaži Výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak zistí že Výherca Súťaže nesplnil podmienky Súťaže podľa tohto Štatútu alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Článok VI.

Výhra v Súťaži

 1. Za nakreslenie obrázka Snehulienky súťažia deti od 3 do 12 rokov o:

 • 2 x 2 vstupenky na predstavenie Snehulienka na ľade v Košiciach konaného dňa 30.11.2019

 • 2 x 2 vstupenky na predstavenie Snehulienka na ľade v Bratislave konaného dňa 7.12.2019

Výhry v Súťaži sú: 4 vstupenky na predstavenie v Košiciach a 4 vstupenky na predstavenie v Bratislave.

 1. Namiesto výhry uvedenej v čl. VI. ods. 1 tohto Štatútu nie je možné Výhercovi poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie. Výhra je prenosná na inú osobu.

 2. Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). Výhra, ktorej hodnota nepresahuje výšku 350,- Eur (slovom: tristopäťdesiat eur) je v súlade so Zákonom o dani z príjmov oslobodená od dane z príjmov. Organizátor Súťaže informuje Výhercu o hodnote výhry, ktorá bude uvedená v preberacom protokole, ktorým sa výhra odovzdáva. Organizátor Súťaže nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností Výhercu.

 3. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhry v porovnateľnej kvalite a hodnote.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

 1. Organizátor Súťaže týmto informuje Účastníkov, že za účelom prípadného odovzdania výhry bude spracúvať ich osobné údaje v rozsahu a spôsobom ako je to uvedené na webovej stránke www.ticketportal.sk v sekcii Všeobecné obchodné podmienky, čl. 15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý Účastníci, resp. Výhercovia, udeľujú Organizátorovi Súťaže zapojením sa do súťaže.

 2. Organizátor Súťaže týmto vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov Účastníkov bude postupovať v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a niektorými príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

  1. Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Organizátorom Súťaže a účinnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke http: www.ticketportal.sk

  2. Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Organizátora Súťaže jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom uvedeným v čl. VIII. ods. 1 tohto Štatútu.

  3. V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Organizátora Súťaže vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa Súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.

  4. Každý Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s ustanoveniami tohto Štatútu.

  5. Na zaradenie do Súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

  6. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo túto Súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyžrebovania a uverejnenia Výhercu.

  7. Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

V Bratislave dňa 4.6.2019Organizátor Súťaže:

Ticketportal SK, s.r.o.

Adriana Bujdáková, konateľ

Jozef Bajo, konateľ